در باره ی مناطق باغ ویلایی

اکثر باغ ویلاها در منطقه شهریار در اطراف محیط های بومی و مسکونی واقع شده اند که در ابتدا این مناطق باغ های بزرگ میوه بودند اما با گذشت زمان و ارزشمندشدن  اینگونه باغ ها تبدیل به باغ های کوچک شده اند و پس از آن ویلاهایی در آن ها احداث شده اند

حال نکته حائز اهمیت قرار گرفتن این باغ ویلا ها در قبل از محیط بومی و مسکونی است و یا بعد ازآن  واضح است  که باغ ویلاهایی قبل از محیط های مسکونی دارای ارزش بیشتری می باشند و قاعدتا قیمت اینگونه  باغ ها به نسبت باغ هایی که از محیط های بومی عبور میکنند بیشتر می باشد